ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων (οι οποίοι ισχύουν αμέσως από την πρώτη σας επίσκεψη σε αυτόν τον κόμβο):

 • Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου pricescope δημιουργήθηκε με προσοχή. Ωστόσο, η ΕΕΤΤ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ορθότητα, την πληρότητα και την ακρίβεια του παρεχόμενου περιεχομένου και ο επισκέπτης το χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Αν επισημανθούν σφάλματα, θα καταβληθεί άμεσα κάθε προσπάθεια για την διόρθωσή τους. Η ΕΕΤΤ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει σε οποιονδήποτε από τη χρήση του τόπου ή /και στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν. Ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, η ΕΕΤΤ δύναται να πραγματοποιήσει αλλαγές και βελτιώσεις.
 • Το Σύστημα Παρακολούθησης Τιμών Τηλεπικοινωνιακών & Ταχυδρομικών Προϊόντων έχει αναπτυχθεί για πληροφοριακούς σκοπούς. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση του προσφέρονται για ενδεικτική πληροφόρηση και επομένως δεν συνιστούν τις μοναδικές βέλτιστες λύσεις της εκάστοτε κοστολόγησης των κριτηρίων του χρήστη, αλλά τις λύσεις που προκύπτουν από τον αλγόριθμο που ανάπτυξε η ΕΕΤΤ. Επίσης, εξαρτώνται από τα κριτήρια που εισάγονται από τον χρήστη, καθώς και από τα δεδομένα με τα οποία τροφοδοτούν το σύστημα οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι, οι πάροχοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι έναντι των χρηστών για την ορθή και έγκαιρη εισαγωγή στο σύστημα των επικαιροποιημένων στοιχείων των τιμοκαταλόγων των λιανικών υπηρεσιών τους. Οι λειτουργίες της αναζήτησης και της συγκριτικής αξιολόγησης περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα «Θεσμικό πλαίσιο» του παρόντος δικτυακού τόπου (https://www.pricescope.gr/statutory-framework).
 • Σε κάθε περίπτωση, τα εξαγόμενα αποτελέσματα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για να βοηθήσουν τους χρήστες στον εντοπισμό του καταλληλότερου προϊόντος, με βάση το προφίλ χρήσης τους. Πιο συγκεκριμένα, παρέχουν μια ένδειξη των προϊόντων που θα μπορούσαν να έχουν υψηλό βαθμό αντιστοίχισης με τις καταναλωτικές τους συνήθειες, όπως αυτές απεικονίζονται από τα δεδομένα εισόδου με τα οποία έχουν τροφοδοτήσει το σύστημα. Το σύστημα δεν υποκαθιστά την εξειδικευμένη προσωπική-εξατομικευμένη πληροφόρηση που μπορεί να αντλήσει ο χρήστης αξιοποιώντας τα διάφορα μέσα επικοινωνίας των τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών παρόχων.
 • Τα δεδομένα του Pricescope που εμπίπτουν στο Ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 237/Α/2014) δύνανται να εξαχθούν μέσω του Pricescope και επίσης παρουσιάζονται ελεύθερα στην ιστοσελίδα data.gov.gr (πρόκειται για τον κεντρικό κατάλογο των δημόσιων δεδομένων που παρέχει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων των φορέων της ελληνικής κυβέρνησης) προς περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς κατά τα αναφερόμενα στο Ν. 4305/2014. Η εξαγωγή των δημόσιων δεδομένων από το σύστημα προϋποθέτει μόνο ο ενδιαφερόμενος να έχει προηγουμένως προχωρήσει σε ηλεκτρονική δημιουργία λογαριασμού ως τρίτος φορέας.
 • Η υπερσύνδεση στον δικτυακό τόπο του pricescope επιτρέπεται δίχως την άδεια της ΕΕΤΤ υπό την προϋπόθεση της διατήρησης ακέραιης της μορφής και του περιεχομένου του. Δεν επιτρέπεται η λήψη και η αντιγραφή του παρόντος δικτυακού τόπου, το περιεχόμενο του οποίου υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Με την εγγραφή του στο σύστημα, ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η υποβολή των διαπιστευτηρίων του πιστοποιεί την ταυτότητα του και υποχρεούται να ενεργεί με τη δέουσα επιμέλεια. Η ΕΕΤΤ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση ζημίας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στα διαπιστευτήρια χρήστη.
 • Η ΕΕΤΤ εγγυάται την απόλυτη εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε προσωπικής πληροφορίας που εισάγεται στο σύστημα και ότι η πληροφορία δεν θα γνωστοποιείται σε τρίτα πρόσωπα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία ενδέχεται να εισαχθούν στο σύστημα από τον χρήστη δεν υπόκεινται σε καμία άλλη χρήση ή επεξεργασία πέρα από την απολύτως απαραίτητη για τους σκοπούς λειτουργίας του συστήματος, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
 • Η ΕΕΤΤ δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων της. Η ΕΕΤΤ δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνη για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.
 • Η φόρμα παραπόνων του συστήματος παρέχει την δυνατότητα στον εγγεγραμμένο χρήστη να αναφέρει ανακολουθία τιμών και χαρακτηριστικών, αν παρατηρηθεί ότι οι τιμές ή τα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται στο σύστημα δεν ανταποκρίνονται στις τιμές των υπηρεσιών/ προϊόντων που είναι διαθέσιμα στο επίσημο δίκτυο/ κανάλι επικοινωνίας του παρόχου την δεδομένη χρονική στιγμή.
 • Διαγραφή χρήστη από το site.
  Σε περίπτωση που θέλετε να διαγραφείτε από την εφαρμογή του Pricescope θα πρέπει να στείλετε ένα e-mail από τον e-mail λογαριασμό σας που έχετε δηλώσει στο προφίλ χρήστη προκειμένου να σας διαγράψουμε από το δικτυακό μας τόπο.
 • Goolge Analytics.
  Ο παρών Διαδικτυακός Τόπος κάνει χρήση της υπηρεσίας Google Analytics, μια υπηρεσίας ανάλυσης ιστοσελίδων της Google Inc. ("Google"). H Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "Cookies", δηλαδή αρχεία κειμένων, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και μέσω των οποίων καθίσταται δυνατή η ανάλυση της χρήσης της σελίδας. Οι πληροφορίες που αντλούν τα Cookies για το σκοπό αυτό αφορούν ιδίως στην τοποθεσία όπου βρίσκονται οι χρήστες, τη διάρκεια που έχουν οι επισκέψεις τους στη σελίδα, τη συχνότητα των επισκέψεων και δεν είναι ικανές να προσδιορίσουν την ταυτότητα ορισμένου προσώπου. Χρησιμοποιούνται και αναλύονται μόνο αθροιστικά, με σκοπό την κατανόηση τάσεων και μοτίβων και δεν εξετάζονται σε επίπεδο μεμονωμένων χρηστών. Οι πληροφορίες αυτές (συμπεριλαμβανομένης της IP διεύθυνσής σας) μεταφέρονται σε έναν διακομιστή της Google στις Η.Π.Α. και αποθηκεύονται εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για να αξιολογήσει τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, για να εκπονήσει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες εντός αυτού και για να παρέχει περαιτέρω υπηρεσίες που συνδέονται με την χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και του διαδικτύου γενικά.
  Η Google μπορεί να παρέχει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, στα πλαίσια που κάτι τέτοιο προβλέπεται από το νόμο ή εφόσον αυτοί οι τρίτοι επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες κατόπιν εντολής της Google. Η Google σε καμία περίπτωση δεν θα συνδέσει τη διεύθυνση ΙΡ σας με άλλα δεδομένα της Google.
  Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται από την Google, με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω και για τον ανωτέρω σκοπό. Αν δεν επιθυμείτε η Google να λαμβάνει πληροφορίες από το πρόγραμμα πλοήγησής σας, όταν επισκέπτεστε τις σελίδες, μπορείτε να εξαιρεθείτε από το Google Analytics πατώντας εδώ.
 • Δήλωση περί Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
  Η ΕΕΤΤ δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται την ιδιωτικότητά σας και συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016).
  Η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξηγεί τα είδη των προσωπικών δεδομένων που τηρεί η ΕΕΤΤ στο site του Pricescope, τους τρόπους που τα συλλέγει, χρησιμοποιεί, διαχειρίζεται και προστατεύει, καθώς και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο σχετικά με τη διαχείριση ή την προστασία από εμάς των προσωπικών δεδομένων σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στο σημείο 6 παρακάτω.
  1. Σκοποί συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την ΕΕΤΤ
  2. Προσωπικά δεδομένα που διατηρεί η ΕΕΤΤ
  3. Προστασία των δεδομένων
  4. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
  5. Μελλοντικές αλλαγές στην παρούσα Δήλωση
  6. Στοιχεία επικοινωνίας για θέματα προσωπικών δεδομένων