Μεθοδολογία

Το Σύστημα παρακολούθησης τιμών τηλεπικοινωνιακών & ταχυδρομικών προϊόντων αποτελείται από δυο βασικά υποσυστήματα: το ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο (Pricescope) και το ηλεκτρονικό Αποθετήριο τυποποιημένων τιμολογιακών στοιχείων.

Το υποσύστημα ηλεκτρονικό Αποθετήριο τυποποιημένων τιμολογιακών στοιχείων τηρείται στην ΕΕΤΤ και ενημερώνεται ηλεκτρονικά από τους παρόχους με τα στοιχεία και τις λιανικές τιμές των προϊόντων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυμεταφορών. Οι πάροχοι έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία των προϊόντων τους με συγκεκριμένο και ενιαίο τρόπο, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕΤΤ.

Το υποσύστημα ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο (Pricescope) παρέχει στους χρήστες, με ενιαίο και ενοποιημένο τρόπο, υπηρεσίες αναζήτησης και σύγκρισης στοιχείων και λιανικών τιμολογίων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυμεταφορών, ενώ αντλεί δεδομένα από το ηλεκτρονικό Αποθετήριο.

Εργαλεία

Τα βασικά εργαλεία που παρέχονται στο Pricescope είναι:

 • Σύγκριση (λιανικών) τιμολογίων προϊόντων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυμεταφορών.

Η «Σύγκριση» είναι μία απλή διαδικασία που παρέχει τη δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης. Μπορείτε να συμπληρώσετε ένα ή και περισσότερα πεδία, καταγράφοντας τη χρήση για την οποία επιθυμείτε να συγκρίνετε προϊόντα. Σε κάθε σύγκριση, τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται ανάλογα με τα πεδία που επιλέγετε να συμπληρώσετε, αλλά και τα στοιχεία χρήσης που εισάγετε.

 • Αναζήτηση και παρουσίαση όλων των εμπορικά διαθέσιμων προϊόντων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυμεταφορών.

Η «Αναζήτηση» δίνει τη δυνατότητα να αντλήσετε στοιχεία και πληροφορίες για κάθε προϊόν ξεχωριστά. Δεν παρέχει τη δυνατότητα συγκρίσεων.

Εισαγωγή κριτηρίων

Ανάλογα με τα κριτήρια που συμπληρώνονται/επιλέγονται από το χρήστη, η εφαρμογή εμφανίζει ένα υποσύνολο προϊόντων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών από το σύνολο των προϊόντων που είναι αποθηκευμένα. Τα προϊόντα που εμφανίζονται είναι εκείνα, τα οποία ικανοποιούν τα κριτήρια που έχει δηλώσει ο χρήστης. Σε περίπτωση που το σύνολο των κριτηρίων του χρήστη δεν ικανοποιείται από κανένα προϊόν, τότε δεν εμφανίζονται αποτελέσματα.

Όσον αφορά τα προϊόντα ηλεκτρονικών επικοινωνιών:

 • Ο χρήστης καταχωρεί την επιθυμητή χρήση, είτε καταχωρώντας μόνο πολύ βασικές πληροφορίες (π.χ. ο χρόνος ομιλίας προς όλους από κινητό τηλέφωνο), είτε συμπληρώνοντας περισσότερες λεπτομέρειες, οι οποίες επιτρέπουν να γίνει περισσότερη ανάλυση της χρήσης (π.χ. το ποσοστό χρόνου ομιλίας που καταναλώνεται προς συγκεκριμένο δίκτυο δηλ. on-net κλήσεις).
  Ο χρήστης μπορεί επίσης, να δηλώσει κριτήρια, τα οποία οριοθετούν την αναζήτηση και κατά συνέπεια, το υποσύνολο των προϊόντων που θα εμφανιστούν (π.χ. η επιλογή του είδους συμβολαίου).
 • Στη συνέχεια, το εργαλείο σύγκρισης, αφού επεξεργαστεί τις συμπληρωμένες πληροφορίες και τα στοιχεία για τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα στην εφαρμογή τη δεδομένη στιγμή, εμφανίζει μία λίστα προϊόντων ή/και συνδυασμούς προϊόντων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ταξινομημένα σε αύξουσα σειρά μέσου μηνιαίου κόστους. Το μέσο μηνιαίο κόστος προκύπτει από μια προσομοίωση των στοιχείων του χρήστη σε 12μηνη βάση. Σημειώνεται ότι στους υπολογισμούς λαμβάνεται υπόψη ο ισχύον ΦΠΑ, αλλά και τυχόν τέλη συνδρομητών, όπου αυτά εφαρμόζονται.

Όσον αφορά τα προϊόντα ταχυδρομικών υπηρεσιών:

 • Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει τα επιθυμητά στοιχεία για το αντικείμενο που θέλει να αποστείλει. Αυτά διακρίνονται σε στοιχεία παραλαβής/επίδοσης, στοιχεία που αφορούν στο προς αποστολή αντικείμενο και στοιχεία αποστολής.
  Εκτός από τις υποχρεωτικές πληροφορίες, μπορούν να καταχωρηθούν και επιπλέον στοιχεία, όπως είναι το ειδικό περιεχόμενο του προς αποστολή αντικείμενου, καθώς και πρόσθετες επιθυμητές υπηρεσίες. Τα κριτήρια αυτά ενδέχεται να τροποποιούν το υποσύνολο των προϊόντων που θα εμφανιστούν.
 • Στη συνέχεια, το εργαλείο σύγκρισης, αφού επεξεργαστεί τις συμπληρωμένες πληροφορίες και τα στοιχεία για τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα στην εφαρμογή τη δεδομένη στιγμή, εμφανίζει μία λίστα προϊόντων ταχυδρομικών υπηρεσιών ταξινομημένα σε αύξουσα σειρά κόστους. Ως δεύτερο κριτήριο ταξινόμησης, συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο (μέγιστος) χρόνος επίδοσης του ταχυδρομικού αντικειμένου. Σημειώνεται ότι στους υπολογισμούς λαμβάνεται υπόψη ο Φ.Π.Α. που δηλώνεται για την κάθε παρεχόμενη υπηρεσία.
Πλεονεκτήματα της μεθοδολογίας
 • Είναι αντικειμενική γιατί εφαρμόζει ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο αξιολόγησης για όλα τα προϊόντα.
 • Είναι ιδιαίτερα λεπτομερής , καθώς παρουσιάζει το σύνολο των χαρακτηριστικών των προϊόντων.
 • Είναι τεχνολογικά καινοτόμος γιατί αναζητά συνδυασμούς προϊόντων.
 • Είναι διαφανής, καθώς ο τρόπος ταξινόμησης, ανάλυσης και παρουσίασης είναι διαθέσιμος σε όλους τους ενδιαφερόμενους.
 • Είναι εύχρηστη, παρέχοντας τη δυνατότητα πολλαπλών αναζητήσεων και επιλογών στον καταναλωτή, ανάλογα με τα κριτήρια που θέτει.
 • Μειώνει το χρόνο αναζήτησης και σύγκρισης, γιατί συγκεντρώνει όλα τα εμπορικά διαθέσιμα πακέτα/υπηρεσίες.