Για τα τηλεπικοινωνιακά προϊόντα

Στα τηλεπικοινωνιακά προϊόντα, οι υπηρεσίες της σύγκρισης στηρίζονται σε έναν αρθρωτό τρόπο υπολογισμού, δηλαδή έναν αλγόριθμο, ο οποίος αποτελείται από τρία βασικά τμήματα (Σχήμα): το είδος του συνδρομητή, το είδος της υπηρεσίας και την ανάλυση της χρήσης.

Αρχικά ο πολίτης καλείται να προσφέρει λίγες πληροφορίες για τη χρήση που πραγματοποιεί. Για παράδειγμα, καλείται να δηλώσει αν είναι τελικός καταναλωτής ή όχι, αν η χρήση που καταγράφει είναι μέση ή ανώτατη, ποιες υπηρεσίες χρησιμοποιεί και πόσο συχνά. Ανάλογα με το πόσο καλά ο πολίτης γνωρίζει τη χρήση που πραγματοποιεί, μπορεί να συμπληρώσει και το αντίστοιχο πλήθος πεδίων.

 

 

Τα βήματα σύγκρισης είναι διαδοχικά η αξιοποίηση των δεδομένων εισόδου, η επιλογή του υποσυνόλου καταχωρημένων προϊόντων που προσφέρουν λύση στο αγοραστικό πρόβλημα, ο υπολογισμός τους κόστους χρήσης για κάθε λύση και η κατάταξη τους από το φθηνότερο προς το ακριβότερο. Η υπηρεσία της σύγκρισης στηρίζεται στα δεδομένα εισόδου του χρήστη, σε συστημικές μεταβλητές που προέρχονται από επίσημη στατιστική πληροφόρηση καθώς και σε μια σειρά από παραδοχές. Μια παραδοχή είναι ότι η σύγκριση αφορά τις τιμές τιμοκαταλόγου και όχι τυχόν άλλες προσωπικές προσφορές.

Παράδειγμα Κινητής Τηλεφωνίας

Το σύστημα εξετάζει αν υπάρχει επιλογή τύπου συνδρομητή, υπηρεσίας και κατηγορίας σύμβασης. Εν συνεχεία για κάθε ερώτημα  υπηρεσίας κινητής που έχει συμπληρωθεί από τον πολίτη, αξιοποιούνται οι τυχόν καταχωρήσεις σε χρόνο ομιλίας, μέση διάρκεια κλήσης και προορισμούς για το κατάλληλο σύνολο των προϊόντων ώστε να προσομοιωθεί η χρήση σε ετήσια βάση. Ακολουθώντας ομοιόμορφη κατανομή πραγματοποιούνται μια σειρά από κανονικοποιήσεις και κατασκευάζεται το κόστος της εκτιμώμενης χρέωσης για τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Ακολουθούν αντίστοιχα βήματα για την κινητή ευρυζωνική πρόσβαση και τα μηνύματα.

 

 

Το επικαιροποιημένο πλαίσιο συγκριτικής αξιολόγησης των τηλεπικοινωνιακών προϊόντων είναι εδώ. Το εν λόγω πλαίσιο αναπροσαρμόστηκε βάσει της Απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ με ΑΡ. ΑΠ. 806/04/6-4-2017 «Ενσωμάτωση του τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας, του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας και του τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση στις αναγραφόμενες/ προσφερόμενες τιμές υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών», όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την ΑΠ. 813/03/7-6-2017. 

Για τα ταχυδρομικά προϊόντα

Η μέθοδος της Συγκριτικής Αξιολόγησης για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες χρησιμοποιεί τα τιμολογιακά δεδομένα των λιανικών ταχυδρομικών υπηρεσιών που είναι καταχωρημένες στο Υποσύστημα του Αποθετηρίου και αναζητά τις λύσεις που αντιστοιχούν στα κριτήρια του χρήστη.

Πιο συγκεκριμένα, ο χρήστης καταχωρεί την περιοχή παραλαβής και την περιοχή επίδοσης της αποστολής που τον ενδιαφέρει, εισάγοντας τους ΤΚ ή τα τοπωνύμια των περιοχών της επιλογής του. Στην περίπτωση που ενδιαφέρεται για αποστολή αντικειμένου στο εξωτερικό, τότε επιλέγει τη χώρα της επιλογής του από τον κατάλογο των διαθέσιμων προορισμών εξωτερικού.  Επίσης, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει και το σημείο από το οποίο επιθυμεί να παραλάβει/παραδώσει η ταχυδρομική εταιρεία το προς αποστολή αντικείμενο. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι το Κατάστημα της εταιρείας, η διεύθυνση του πελάτη ή να μην θέσει περιορισμό αναφορικά με το σημείο παραλαβής/επίδοσης και επομένως στη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης θα συμπεριληφθούν όλα τα προϊόντα ανεξαρτήτως σημείου παραλαβής.

 

Κατόπιν, ο χρήστης ορίζει το είδος του προς αποστολή αντικειμένου, επιλέγοντας μεταξύ Επιστολής / Φακέλου και Δέματος. Εάν η επιλογή του αφορά δέμα, τότε ορίζει και τις διαστάσεις του αντικείμενου (σε εκατοστά). Στη συνέχεια, καταχωρεί το βάρος του αντικειμένου (σε κιλά). Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα στην περίπτωση αποστολής δέματος, να δηλώσει το είδος του περιεχομένου, εφόσον κρίνεται ειδικής μεταχείρισης. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: Εύθραυστο, Σταθερής Θερμοκρασίας,  Υπόκειται σε αλλοίωση, Ακανόνιστου σχήματος και Εύκαμπτο.

 

 

Το επόμενο κριτήριο που πρέπει να καταχωρήσει ο χρήστης αφορά τη μέγιστη διάρκεια επίδοσης δηλαδή το μέγιστο αριθμό ημερών εντός των οποίων επιθυμεί να πραγματοποιηθεί η επίδοση του προς αποστολή αντικειμένου. Επιπλέον κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί ο επιθυμητός τρόπος πληρωμής (μετρητά, πίστωση ή χωρίς περιορισμό). Σε περίπτωση που ο χρήστης ενδιαφέρεται για ομαδική αποστολή, τότε καταχωρεί το πλήθος των αντικειμένων προς αποστολή και επιλέγει μεταξύ ενιαίας πανελλαδικής και ενιαίας τοπικής αποστολής, όπου διαλέγει τον νομό που τον ενδιαφέρει να αποστείλει τα αντικείμενα. Αντίστοιχα, υπάρχει και η δυνατότητα καταχώρησης στοιχείων για πολλαπλή αποστολή (αποστολή προς το ίδιο σημείο παραλαβής και επίδοσης των αντικειμένων). Για τις περιπτώσεις πολλαπλών αποστολών, η μέθοδος της Συγκριτικής Αξιολόγησης ελέγχει την ενδεχόμενη ύπαρξη εκπτώσεων αναλόγως του πλήθους των αντικειμένων.

Τέλος, το Σύστημα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει από ένα σύνολο διαθέσιμων επιπρόσθετων υπηρεσιών. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προϊόντων του Συστήματος, αποκλείονται τα προϊόντα που δεν προσφέρουν την/τις υπηρεσία/ες που έχουν επιλεγεί από το χρήστη. Σημειώνεται ότι οι χρεώσεις των πρόσθετων υπηρεσιών που ενδέχεται να υφίστανται, δεν συμπεριλαμβάνονται στο τελικό κόστος του προϊόντος, αλλά εμφανίζονται στα αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης προς ενημέρωση του χρήστη. Οι δυνατές επιλογές πρόσθετων υπηρεσιών της εφαρμογής είναι οι ακόλουθες: Χρέωση Παραλήπτη, Αγορά, Αντικαταβολή, Αναμονή Διανομέα,  Τηλεφωνική Επικοινωνία για την Επίδοση, Δυνατότητα Ασφάλισης Αντικειμένων με Δηλωμένη Αξία, Δέσμευση Ώρας, Παράδοση Σάββατο, Πρωινή Παράδοση πριν από Συγκεκριμένη Ώρα, Εγγυημένη Παράδοση (σε ειδικό χρόνο παράδοσης), Επιστροφή Υπογραφής/ Αριθμού Πρωτοκόλλου, Συσκευασία, Παροχή Προγράμματος Μελών.

Το επικαιροποιημένο πλαίσιο συγκριτικής αξιολόγησης των ταχυδρομικών προϊόντων είναι εδώ. Το εν λόγω πλαίσιο αναπροσαρμόστηκε βάσει της Απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ με ΑΡ. ΑΠ. 806/04/6-4-2017 «Ενσωμάτωση  του τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας, του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας και του τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση στις αναγραφόμενες/ προσφερόμενες τιμές υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών», όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την ΑΠ. 813/03/7-6-2017.