Οδηγίες Χρήσης

Στο παρατηρητήριο τηλεπικοινωνιακών προϊόντων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 2 υπηρεσίες, την υπηρεσία «Αναζήτηση» και την υπηρεσία «Σύγκριση».

Καθώς χρησιμοποιείτε κάθε μια από αυτές θα διαπιστώσετε ότι στο δεξί τμήμα της οθόνης αναδύονται οδηγίες χρήσης και παραδείγματα συμπλήρωσης για κάθε κριτήριο και φίλτρο που καλείστε να συμπληρώσετε.

Η υπηρεσία της αναζήτησης λειτουργεί ως εξής: Αναλόγως των κριτηρίων που συμπληρώνονται/ επιλέγονται από τον χρήστη το σύστημα επιστρέφει ένα υποσύνολο προϊόντων από το σύνολο των τηλεπικοινωνιακών προϊόντων που είναι αποθηκευμένα. Τα προϊόντα που επιστρέφονται είναι εκείνα τα οποία ικανοποιούν τα κριτήρια που έχει δηλώσει ο χρήστης. Σε περίπτωση που το σύνολο των κριτηρίων του χρήστη δεν ικανοποιείται από κανένα προϊόν τότε δεν επιστρέφονται αποτελέσματα.

Αντίστοιχα, η υπηρεσία της σύγκρισης λειτουργεί ως εξής: Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει τη χρήση που κάνει είτε δηλώνοντας μόνο πολύ βασικές πληροφορίες, όπως ο χρόνος ομιλίας προς όλους από το κινητό τηλέφωνο είτε παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες απαντώντας σε μια σειρά από εξειδικευμένες ερωτήσεις, όπως το ποσοστό χρόνου ομιλίας που καταναλώνει προς το εξωτερικό. Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα στον χρήστη να δηλώσει κριτήρια τα οποία τροποποιούν το υποσύνολο των προϊόντων που θα επιστραφούν, όπως η επιλογή του είδους δέσμευσης. Κατόπιν, η υπηρεσία συγκριτικής αξιολόγησης κάνοντας χρήση αυτών των στοιχείων καθώς και των προϊόντων που είναι διαθέσιμα στο σύστημα τη δεδομένη στιγμή επιστρέφει μία λίστα τηλεπικοινωνιακών προϊόντων ή/και συνδυασμού προϊόντων ταξινομημένα σε αύξουσα σειρά εκτιμώμενου μέσου μηνιαίου κόστους. Η εκτίμηση προκύπτει από μια προσομοίωση των στοιχείων του χρήστη σε 12μηνη βάση. Σημειώνεται ότι, στους υπολογισμούς λαμβάνεται υπόψη ο ισχύον Φ.Π.Α. αλλά και τυχόν τέλη συνδρομητών, όπου αυτά εφαρμόζονται. Για την εκτίμηση χρησιμοποιείται εξειδικευμένος αρθρωτός αλγόριθμος συγκριτικής αξιολόγησης ο οποίος έχει σαν βασική λειτουργία την κοστολόγηση της χρήσης που εισάγεται για τα προϊόντα ή/και τους συνδυασμούς των προϊόντων που ικανοποιούν τα κριτήρια του χρήστη.

Υπάρχουν 3 γενικοί κανόνες. Ειδικότερα:

 • Στην υπηρεσία της αναζήτησης μπορείτε να δείτε όλα τα προϊόντα και τις σχετικές προσφορές που ικανοποιούν τα κριτήρια που συμπληρώνετε. Τα κριτήρια αυτά είναι, κυρίως, ποιοτικά. Για παράδειγμα, μπορείτε να ρωτήσετε τις προσφορές που έχει συγκεκριμένη εταιρεία για τους πελάτες της στην κινητή τηλεφωνία. Στην υπηρεσία της σύγκρισης θα ταξινομηθούν τα προϊόντα με βάση την εκτίμηση του κόστους χρήσης τους. Η εκτίμηση παράγεται από την πληροφόρηση που εσείς εισάγετε για τη μηνιαία χρήση σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να ζητήσετε να ταξινομηθούν με βάση την εκτίμηση του κόστους χρήσης όλα τα προϊόντα σταθερής τηλεφωνίας και σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης με ονομαστικές ταχύτητες τουλάχιστον 24 Mbps και 2000 λεπτά ομιλίας.
 • Τα αποτελέσματα της σύγκρισης είναι ενδεικτικά και εκτιμάται ότι δε θα ταυτίζονται κατ’ ανάγκη με τα αντίστοιχα μεγέθη στους λογαριασμούς που έχετε στα χέρια σας. Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε εταιρεία ακολουθεί το δικό της σύστημα χρεώσεων. Η ΕΕΤΤ με την υπηρεσία της σύγκρισης δημιούργησε ένα σύστημα χρεώσεων του οποίου η μαθηματική προσέγγιση είναι δημόσια διαθέσιμη, έχει δοθεί προς σχολιασμό στις εταιρείες και έχουν ενσωματωθεί τυχόν παρατηρήσεις τους. Η μέθοδος συγκριτικής αξιολόγησης που εφαρμόζεται είναι αντικειμενική και αμερόληπτη αλλά δεν είναι η μόνη μέθοδος που θα μπορούσε να εφαρμοστεί με αυτά τα χαρακτηριστικά, ούτε η ανάλογη μέθοδος που εφαρμόζεται, κατ’ ανάγκη, από κάθε εταιρεία. Αν και το σύστημα ταξινομεί όλα τα προϊόντα που ικανοποιούν τα κριτήρια του χρήστη, εσείς έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα πρώτα 50. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να αξιοποιήσετε μια σειρά από φίλτρα που σας δίνονται προκειμένου να δημιουργήσετε ένα πιο κατάλληλο υποσύνολο αυτών των προϊόντων.
 • Σε κάθε αποτέλεσμα που παράγεται, μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για το προϊόν ή τους συνδυασμούς προϊόντων που το αποτελούν. Η παρουσίαση γίνεται με έναν ενιαίο τρόπο για όλα τα προϊόντα όλων των εταιρειών και έχει κατηγοριοποιημένες τις πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί για αυτά. Η χρήση είναι εξαιρετικά απλή. Σε κάθε γραμμή υπάρχει ένας γενικός τίτλος, πχ. «Εμπορική Ονομασία», και δίπλα φαίνεται η τιμή που έχει εισάγει η εταιρεία για αυτό τον τίτλο, π.χ. «Μεγάλο πρόγραμμα». Όταν χρειάζεται, η πληροφορία αυτή εμφανίζεται ομαδοποιημένη και εμφωλευμένη κατάλληλα. Ειδικές ενδείξεις με κουμπιά που αναγράφουν «περισσότερα» και «αναλυτικά» σας καθοδηγούν να εντοπίσετε αυτές τις πληροφορίες. Για παράδειγμα εάν σε ένα πρόγραμμα χρεώνεται διαφορετικά η κλήση προς προορισμούς σταθερής τηλεφωνίας από τους προορισμούς προς κινητής τηλεφωνίας, θα εντοπίσετε στα δεξιά το κουμπί «περισσότερα» για κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες κλήσεων. Εάν στο ίδιο πρόγραμμα ακολουθείται κλιμακωτή τιμολόγηση ανάλογα με τα λεπτά ομιλίας, τότε στα δεξιά θα εντοπίσετε και το κουμπί «αναλυτικά». Σε κάθε περίπτωση, αυτή η παρουσίαση δε μπορεί να υποκαταστήσει την πληροφόρηση που μπορείτε να αντλήσετε από τον ιστότοπο της εταιρείας.
Αναλυτικά
 • Επιλέξτε μία ή περισσότερες κατηγορίες υπηρεσιών. Ανάλογα με την επιλογή σας, θα ενεργοποιηθούν περισσότερα πεδία προς συμπλήρωση.
 • Στη συνέχεια, επιλέξτε, εάν επιθυμείτε εξειδικευμένα προγράμματα για επαγγελματίες ή ιδιώτες. Αν δεν έχετε συγκεκριμένη προτίμηση, διατηρήστε ενεργοποιημένη την επιλογή «Όλοι».
 • Εάν ανήκετε σε «ειδική κατηγορία συνδρομητή», επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες κατηγορίες, ώστε το σύστημα να συνυπολογίσει τυχόν ειδικά τιμολόγια για τα καταχωρημένα προγράμματα που ισχύουν στην περίπτωση σας.
 • Εάν επιλέξετε κινητή τηλεφωνία, θα κληθείτε να συμπληρώσετε υποχρεωτικά τα λεπτά ομιλίας που εκτιμάτε ότι πραγματοποιείτε σε μηνιαία βάση. Επίσης, θα σας ζητηθεί να καταγράψετε προαιρετικά τον αριθμό των μηνυμάτων που εκτιμάτε ότι αποστέλλετε, καθώς και τον όγκο δεδομένων που χρειάζεστε, όταν χρησιμοποιείτε το κινητό σας για τη λήψη δεδομένων από το Internet. Η εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα να αναλύσετε περισσότερο τον τρόπο που καταναλώνετε αυτά τα λεπτά ομιλίας προς προορισμούς κινητής, σταθερής, εξωτερικού, περιαγωγής και ενδοεταιρικών κλήσεων στην περίπτωση επαγγελματικών προγραμμάτων.
 • Μπορείτε να καταχωρήσετε ακόμη πιο εξειδικευμένη πληροφόρηση για κάθε κατηγορία προορισμών, όπως για παράδειγμα: τη μέση διάρκεια κλήσης, τα λεπτά κλήσης για κάθε κατηγορία, το χρόνο ομιλίας για συγκεκριμένο πάροχο σταθερής ή κινητής ή και για συγκεκριμένο πρόγραμμα, τις συγκεκριμένες ημέρες ή και ώρες που ενδιαφέρεστε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο, τις χώρες που σας ενδιαφέρουν.
  ! Σε όλες τις υποκατηγορίες τα λεπτά ομιλίας δεν πρέπει να είναι περισσότερα των λεπτών ομιλίας που καταγράψατε στην αρχή.
 • Εάν επιλέξετε σταθερή τηλεφωνία, θα κληθείτε να συμπληρώσετε τα λεπτά ομιλίας που εκτιμάτε ότι πραγματοποιείτε σε μηνιαία βάση. Επίσης, μπορείτε να καταχωρήσετε, αν χρειάζεστε συγκεκριμένο πλήθος καναλιών φωνής, δηλαδή πόσες κλήσεις, εισερχόμενες ή εξερχόμενες, επιθυμείτε να πραγματοποιείτε ταυτόχρονα. Ακόμα, μπορείτε να επιλέξετε τη διάρκεια του συμβολαίου σας, διαφορετικά, διατηρήστε την προκαθορισμένη τιμή.
  Η εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα να αναλύσετε περισσότερο τον τρόπο που καταναλώνετε τα λεπτά ομιλίας προς προορισμούς σταθερής, κινητής, εξωτερικού και ενδοεταιρικών κλήσεων στην περίπτωση επαγγελματικών προγραμμάτων. Ακόμη, μπορείτε να καταχωρήσετε πιο εξειδικευμένη πληροφόρηση για κάθε κατηγορία προορισμών σταθερής (αστικά, υπεραστικά), κινητής, διεθνών προορισμών κ.ά. όπως: τη μέση διάρκεια κλήσης, τα λεπτά κλήσης, δηλαδή το χρόνο ομιλίας για κάθε κατηγορία, το χρόνο ομιλίας για συγκεκριμένο πάροχο σταθερής ή κινητής ή και για συγκεκριμένο πρόγραμμα, τις συγκεκριμένες ημέρες ή και ώρες που ενδιαφέρεστε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο, τις χώρες που σας ενδιαφέρουν.
  ! Σε όλες τις υποκατηγορίες τα λεπτά ομιλίας δεν πρέπει να είναι περισσότερα των λεπτών ομιλίας που καταγράψατε στην αρχή.
 • Εάν επιλέξετε σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση, μπορείτε να καταχωρήσετε τη διάρκεια συμβολαίου ή την ονομαστική ταχύτητα λήψης δεδομένων, καθώς και το αν ενδιαφέρεστε να συμπεριληφθούν προγράμματα δορυφορικής πρόσβασης. Εάν δεν έχετε προτίμηση, δε χρειάζεται να συμπληρώσετε το είδος της σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης που επιθυμείτε.
 • Σε κάθε επιλεγμένη υπηρεσία καλείστε να συμπληρώσετε αν τα χαρακτηριστικά χρήσης που καταχωρείτε αφορούν:
  •  την ανώτατη χρήση (δηλ. εάν σε κανένα μήνα του έτους δεν υπερβαίνετε αυτή τη χρήση σε 12μηνη βάση).
  •  τη μέση χρήση (δηλ. αν για 6 μήνες η χρήση σας είναι μεγαλύτερη και για άλλους 6 μικρότερη).
  •  την ακριβή χρήση (δηλ. τη χρήση που πραγματοποιείτε κάθε μήνα).
 • Ο χρόνος ομιλίας για κλήσεις από κινητά ισούται με το άθροισμα του χρόνου ομιλίας προς κινητά και προς σταθερά. Εάν δεν συμπληρώσετε τους επιμέρους χρόνους προς κινητά και σταθερά, τότε η εφαρμογή θεωρεί ότι το 93% του χρόνου ομιλίας καταλήγει σε κινητά και το 7% σε σταθερά (στοιχεία ΕΕΤΤ 2015).
 • Εάν δεν συμπληρώσετε τη μέση διάρκεια κλήσεων προς κινητά, η εφαρμογή θεωρεί ότι είναι ίση με 2 λεπτά.
 • Εάν επιλέξετε κινητή ευρυζωνική πρόσβαση, μπορείτε να καταχωρήσετε τη διάρκεια συμβολαίου, τον όγκο δεδομένων που επιθυμείτε να περιλαμβάνει το πρόγραμμα, αλλά και την τεχνολογία δικτύου που σας εξυπηρετεί. Εάν δεν έχετε κάποια προτίμηση, δε χρειάζεται να συμπληρώσετε το είδος της κινητής ευρυζωνικής πρόσβασης που επιθυμείτε.
 • Εάν επιλέξετε «Λεπτομέρειες» σε κάθε πρόγραμμα θα δείτε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του, τα προγράμματα που μπορεί να συνδεθεί και τα προγράμματα που συνδέθηκε για να δώσει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Αυτό το βήμα είναι σημαντικό γιατί μπορεί ένα πρόγραμμα να περιλαμβάνει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία χρειάζεστε, αλλά δεν σημειώθηκαν νωρίτερα στη χρήση που καταγράψατε.
Σημεία προσοχής:
 • Επιλέξτε τουλάχιστον μία υπηρεσία (π.χ. σταθερή τηλεφωνία) για να δείτε τα αποτελέσματα της σύγκρισης και να εισάγετε τουλάχιστον μία αριθμητική πληροφορία για τη χρήση σας όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπηρεσία (π.χ. χρήση 1.000 λεπτών ομιλίας). Συνολικά, δίνεται η δυνατότητα να εισάγετε επιλεκτικά περισσότερες από 50 πληροφορίες.
 • Συμπληρώστε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μίας υπηρεσίας για να λάβετε πιο ακριβή αποτελέσματα.
 • Ανατρέξτε στους αναλυτικούς λογαριασμούς σας για να καταγράψετε την πραγματική μηνιαία χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που πραγματοποιείτε και όχι τη διαφημιζόμενη στο πρόγραμμα που έχετε. Αν δεν έχετε στη διάθεσή σας αναλυτικό λογαριασμό (π.χ. καρτοκινητή) αξιοποιείστε κάποια από τις διαθέσιμες εφαρμογές ή άλλη εμπειρική μέθοδο. Επίσης, μπορείτε να συμπληρώσετε το αρχείο που σας παρέχει το σύστημα εδώ, να το φορτώσετε και να δείτε τα αποτελέσματα.
  Εάν καταγράψετε τα διαφημιζόμενα λεπτά ομιλίας που περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα, στα αποτελέσματα φαίνεται ότι θα επιβαρυνθείτε αρκετά περισσότερο από το προβλεπόμενο πάγιο. Αυτό εμφανίζεται στις περιπτώσεις που το διαφημιζόμενο πρόγραμμα έχει ελάχιστη διάρκεια χρέωσης διαφορετική από το ένα δευτερόλεπτο.
 • Όσες περισσότερες κλήσεις εκτιμάται ότι πραγματοποιούνται με διάρκεια μικρότερης της ελάχιστης διάρκειας χρέωσης, τόσο πιο ακριβά θα τιμολογείται το πρόγραμμα. Η εκτίμηση γίνεται με το στατιστικό μέτρο της μέσης διάρκειας κλήσης.
  Παράδειγμα: Ένας χρήστης καταγράφει ως ανώτατη μηνιαία χρήση 200 λεπτά ομιλίας από κινητό χωρίς άλλη πληροφόρηση. Ένα πρόγραμμα δίνει 200 λεπτά ομιλίας με ελάχιστο χρόνο χρέωσης το 1 λεπτό. Κατά μέσο όρο, οι κλήσεις από κινητό στην Ελλάδα διαρκούν 2 λεπτά. Τότε με βάση τη μέθοδο που ακολουθείται, τα 100 λεπτά θα αφορούν κλήσεις με διάρκεια μικρότερη των 2 λεπτών και τα υπόλοιπα 100, κλήσεις διάρκειας πάνω από 2 λεπτά. Μάλιστα περίπου 1 στα 4 λεπτά θα καταναλωθεί σε κλήσεις διάρκειας μικρότερης του 1 λεπτού. Αυτό σημαίνει ότι θα χρεωθεί από τον πάροχο ως τουλάχιστον 2 λεπτά από τα 200 που πληρώνονται με το πάγιο ή με το πρόγραμμα της καρτοκινητής. Επομένως, περίπου τα 50 στα 200 λεπτά που δήλωσε ο χρήστης θα ισοδυναμούν με τουλάχιστον 100 διαφημιζόμενα. Επομένως, ο χρήστης πρέπει να επωμιστεί ένα πρόσθετο κόστος για 50 κλήσεις με βάση την ανά μονάδα χρέωση.
 • Όσο μεγαλύτερης διάρκειας είναι οι κλήσεις που πραγματοποιείτε τόσο μικρότερη πραγματική απόκλιση υπάρχει μεταξύ της διαφημιζόμενης χρέωσης και της τιμολογημένης υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τα διαθέσιμα λεπτά ομιλίας.
  Αν, λοιπόν, η μέση διάρκεια κλήσης είναι μεγαλύτερη από τον μέσο όρο (2 λεπτά) που χρησιμοποιείται στην εφαρμογή, τότε τα αποτελέσματα αυτά θα πρέπει να τα εκτιμήσετε σε χαμηλότερα επίπεδα.