Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων, Pricescope, είναι η Απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ. 762/18/2016 " Θέση σε Παραγωγική Λειτουργία του Συστήματος «Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής»". [ΦΕΚ 2369/Β/02-08-2016].

Ειδικότερα:

Για τα ταχυδρομικά προϊόντα:
 • Ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012) και ιδίως τα άρθρα 5 (παρ. 1 στοιχ. δ, ε, ιζ, κδ), 13 (παρ. 1 στοιχ. ια και ιβ) και 15.
 • Απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ.. 743/014/2014 «Σύσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Παρακολούθησης Λιανικών Τιμών παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στην ελληνική αγορά» (ΦΕΚ 83/Β/19-1-2015).
 • Απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ. 752/3/2015 «Διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε το πλαίσιο συγκριτικής αξιολόγησης των εναλλακτικών επιλογών προϊόντων ταχυδρομικών υπηρεσιών για το υπό ανάπτυξη υποσύστημά του Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου του «Συστήματος Παρακολούθησης Λιανικών Τιμών παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στην ελληνική αγορά» της ΕΕΤΤ και τα σχόλια των ενδιαφερόμενων φορέων στη δημόσια διαβούλευση που διενεργήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 13/03/2015 έως 27/03/2015.
 • Απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ. 761/9/2015 «Θέσεις της ΕΕΤΤ επί των σχολίων των συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευσης αναφορικά µε το πλαίσιο συγκριτικής αξιολόγησης των εναλλακτικών επιλογών προϊόντων ταχυδρομικών υπηρεσιών για το υπό ανάπτυξη υποσύστημα του Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου του «Συστήματος Παρακολούθησης Λιανικών Τιμών παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στην ελληνική αγορά» της ΕΕΤΤ.
 • Απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ. 762/18/2015 " Πλαίσιο συγκριτικής αξιολόγησης των εναλλακτικών επιλογών προϊόντων ταχυδρομικών υπηρεσιών για το υπό ανάπτυξη υποσύστημα του Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου του «Συστήματος Παρακολούθησης Λιανικών Τιμών παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στην ελληνική αγορά» της ΕΕΤΤ κατόπιν ολοκλήρωσης δημόσιας διαβούλευσης".
Για τα τηλεπικοινωνιακά προϊόντα:

Ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο

 • Άρθρο 211 του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις». Ειδικότερα στο συγκεκριμένο άρθρο καταγράφεται το πλαίσιο της διαφάνειας, της σύγκρισης προσφορών και της δημοσίευσης πληροφοριών [ΦΕΚ 184/Α/2020]. Το συγκεκριμένο άρθρο κατήργησε το άρθρο 66 του Ν. 4070/2012 [ΦΕΚ 82/Α/2012]
 • Απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ. 838/13/2017 «Κανονισμός Λειτουργίας του "Συστήματος Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής" για τα τηλεπικοινωνιακά προϊόντα» [ΦΕΚ 4457/Β/2017]

 

Προηγούμενο Θεσμικό Πλαίσιο

 • Απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ. 654/12: «Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τον Κανονισμό για τη διαμόρφωση και τη θέση σε λειτουργία Συστήματος Παρακολούθησης Τιμών Προϊόντων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην ελληνική αγορά».
 • Απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ. 664/11Α: «Θέσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της 31.05.2012 Δημόσιας Διαβούλευσης και έγκριση του επικαιροποιημένου κανονισμού για τη διαμόρφωση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Παρακολούθησης Τιμών Προϊόντων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην ελληνική αγορά ». Τα θέματα που έθεσαν οι συμμετέχοντες και οι αντίστοιχες τοποθετήσεις της ΕΕΤΤ φαίνονται εδώ.
 • Απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ. 664/11Β «Σύσταση και έναρξη λειτουργίας Συστήματος Παρακολούθησης Τιμών Προϊόντων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην ελληνική αγορά» [ΦΕΚ 2973/Β/2012]
 • Απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ. 749/5: «Διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με το πλαίσιο συγκριτικής αξιολόγησης των εναλλακτικών επιλογών προϊόντων ηλεκτρονικών επικοινωνιών από το υποσύστημα του Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου του Συστήματος Παρακολούθησης Τιμών Προϊόντων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών».
 • Απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ. 760/1: «Έγκριση αποτελεσμάτων δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με το πλαίσιο συγκριτικής αξιολόγησης των εναλλακτικών επιλογών προϊόντων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για το υπό ανάπτυξη υποσύστημα του Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου του Συστήματος Παρακολούθησης Τιμών Προϊόντων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΕΕΤΤ» Τα θέματα που έθεσαν οι συμμετέχοντες και οι αντίστοιχες τοποθετήσεις της ΕΕΤΤ φαίνονται εδώ.
 • Απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ. 760/2: «Επικαιροποίηση Συγκριτικής αξιολόγησης των εναλλακτικών επιλογών προϊόντων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για το υπό ανάπτυξη υποσύστημα του Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου του Συστήματος Παρακολούθησης Τιμών Προϊόντων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΕΕΤΤ κατόπιν ολοκλήρωσης της δημόσιας διαβούλευσης» Το πλαίσιο συγκριτικής αξιολόγησης και ο μορφότυπος που προέκυψαν από την ανωτέρω διαβούλευση είναι εδώ. Το εν λόγω πλαίσιο αναπροσαρμόστηκε βάσει της Απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ με ΑΡ. ΑΠ. 806/04/6-4-2017 «Ενσωμάτωση  του τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας, του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας και του τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση στις αναγραφόμενες/ προσφερόμενες τιμές υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών», όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την ΑΠ. 813/03/7-6-2017. Λόγω αναβάθμισης του συστήματος ο μορφότυπος επικαιροποιήθηκε στις 30/4/2018. Ο επικαιροποιημένος μορφότυπος είναι εδώ